วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550

หน่วยที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล
1.ความหมายของเงิน
2.หน้าที่ของเงิน
3.ธรรมชาติของเงิน
4.พัฒนาการของเงิน
5.บทบาทของเงิน

หน่วยที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล
เงิน คือ สิ่งที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการชำระสินค้าหรือการปลดเปลื้องพันธะทางธุรกิจ
( โรเบิร์ตสัน )
เงิน เป็นเครื่องมือซึ่งทุกคนเห็นชอบร่วมกันว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าชนิดหนึ่งกับสินค้าชนิดอื่น ( ฮูม )
เงิน คือ
สิ่งที่สังคมยอมรับเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรวมถึงใช้ในการชำระหนี้ในปัจจุบันและอนาคต
หน้าที่ของเงิน
1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
2. เป็นเครื่องวัดมูลค่า
3. เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ในอนาคต
4. เป็นเครื่องมือรักษามูลค่า
5. เป็นสิ่งชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
6. เป็นเครื่องมือในการโอนย้ายมูลค่า
ธรรมชาติของเงิน
เงินเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
เงินที่ได้มาง่าย ก็เสียไปง่าย
-เงินรางวัล
-โบนัส
-มรดก
-กำไรพิเศษ กำไรจากการขายที่ดิน
- กำไรจากหุ้น
-เงินที่ได้มาฟรีๆ
ถ้ามีเงินถึงจุดหนึ่งคนจะเริ่มอยากรวย- การเก็บออม
พัฒนาการของเงิน 4 ระยะ
1. เงินเป็นสิ่งของหรือสินค้า (ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของ ) ได้แก่
เครื่องประดับ ลูกปัด กระดูกสัตว์ ใบชา
ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ หินสีต่างๆ
2. เงินกษาปณ์ มีการประดิษฐ์เงินที่ทำด้วยโลหะต่างๆที่มีคำและชั่งน้ำหนักของโลหะให้มีค่าเทียบเท่ากับเงิน เช่น
ทองคำ โลหะเงิน
มีการนำโลหะมาหลอมให้มีรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
จีนหลอมเหรียญบรอนซ์รูปจอบ
โรมันและกรีกผลิตเงินกษาปณ์ที่มีรูปร่างกลมแบนใช้เป็นครั้งแรกก่อนคริสต์ศักราช 300 600 ปีและเป็นแบบมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน
พัฒนาการของเงิน
3. เงินกระดาษ มีวิวัฒนาการครั้งแรกใน รูปของใบสัญญาจากการรับฝากทองคำและสมบัติกับรัฐบาลประเทศอังกฤษในสมัยราชวงศ์สจ็วต ต่อมาใช้ใบสัญญาซึ่งเรียกว่าใบรับฝากโลหะของช่างทองและพ่อค้าซึ่งสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้
ใบรับฝากโลหะ มีชื่อเรียกว่า บัตร
ธนาคาร ( Bank Notes ) หรือเงินกระดาษ ช่างทองและพ่อค้ามีการดำเนินธุรกิจเป็นนายธนาคาร
วิชาการเงินส่วนบุคคล
4. เงินเครดิต หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินสด
เช่น
เงินฝากธนาคาร เช็คซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินโดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร เงินเครดิตที่ใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยน แบ่งได้ 2 ชนิด
1. เงินเครดิตทำด้วยโลหะ
2. เงินเครดิตทำด้วยกระดาษ
บทบาทของเงิน
-ทำให้เศรษฐกิจขยายตัว
- เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรและกระจายเงินทุนไปยังหน่วยเศรษฐกิ
- เป็นเครื่องมือในการสะสมความมั่งคั่งทำให้เกิดการกระจายรายได้ของประชาชน
ความสำคัญของเงินที่มีต่อบุคคล
1. ด้านการแลกเปลี่ยนและการอุปโภคบริโภค = เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
2. ด้านความเจริญทางเศรษฐกิจของตน = การเพิ่มขึ้นของรายได้
3. ด้านการออม = การเก็บเงินจากส่วนที่เหลือใช้จ่ายจากรายได้ของตน
4. ด้านการตัดสินใจลงทุน = เกิดผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป
5. ด้านการวางแผนทางการเงิน = การออมเงินและการลงทุน

ไม่มีความคิดเห็น: